Удирдах зөвлөлийн дэргэдэх ажлын хэсгүүд

Хэсгүүд нь Зөвлөлийн Гишүүдийн удирдлаганд тодорхой чиглэл, үүрэгтэй ажиллана.

Холбоо нь дараах чиг үүргийн ажлын хэсгүүдтэй байна. Үүнд:

  • Удирдлагын хэсэг
  • Санхүү, хамтын ажиллагааны хэсэг
  • Мэдээлэл,харилцааны хэсэг
  • Сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны хэсэг
  • Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хэсэг