Маркшейдер гэж хэн бэ?

Маркшейдер гэдэг нь : Уул уурхайн шинжлэх ухааны нэгэн салбар юм. Орд газрыг илээр болон далд аргаар ашиглах явцад төлөвлөлтөөс эхлээд олборлоод дуусах хүртэлх бүхий л үе шатанд мэдээллийг боловсруулах, баримтжуулах, хэмжих , тооцоолох, зураглах зэрэг ажлыг маркшейдер мэргэжилтэн гүйцэтгэдэг.

Маркшейдерийн үндсэн үүрэгт ажлууд:

 • Ордын геологийн зүй тогтол,эдийн засгийн үр ашгийн хамаарлыг тогтоох
 • Уурхайн олборлож болохуйц нөөцийн хэмжээг тодорхойлох, хил хүрээг тогтоох
 • Маркшейдерийн хэмжилт боловсруулалт, түүнийг баримтжуулах, хадгалах
 • Уурхайн зурагзүй, зураглал
 • Ордын зүй тогтлын судалгаа
 • Уурхайн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөлт

Маркшейдерийн бусад үүрэгт ажлууд: 

 • Хүдрийн биетийн болон агуулагч чулуугийн шинж чанар,хэмжээс, тогтоц, байрлал
 • Ордын нөөцийн болон олборлолтын эдийн засгийн үнэлгээ
 • Нөөцийн хөдөлгөөн, худалдаа,эзэмшил, зээл
 • Уурхайн төлөвлөлтийг аюулгүй ажиллагаа, эдийн засгийн үр ашигтай чиглэлээр хангах, хянах
 • Уулын ажлаас шалтгаалсан хөрсний ба чулуулгийн шилжилт хөдөлгөөны судалгаа, түүнээс урьдчилан сэргийлэх ба суулт гажилтын сэрэмжлүүлэг,хохирол арилгах
 • Уулын ажилд өртсөн талбайн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөлтийг орон нутгийн эрх бүхий байгууллагатай хамтран гүйцэтгэх