Эрхэм зорилго

Маркшейдер инженерүүдийн мэргэшил, мэдлэг, үйл ажиллагааны ур чадвар, ёс зүйг дээшлүүлэн, мэргэжлээрээ олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэшсэн мэргэжилтэн болоход дэмжлэг үзүүлэх, мэргэжлийн нэр хүнд, үйл ажиллагаанд хариуцлагын нэгдсэн хэв хэмжээг тогтоох, олон улсын ижил төрлийн байгууллага, гадаад дотоодын зорилго нэгтэй мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллах үйл ажиллагааг үндсэн зорилгоо болгоно.